Enter your email address below to subscribe to New Weblog!


powered by Bloglet
<HEAD> <STYLE> DIV.aFilter {FILTER:PROGID:DXIMAGETRANSFORM.MICROSOFT.WAVE( strength=7, freq=3, lightstrength=100, add=0, phase=0); width: 150px; color: #0000FF;font-size:45px;font-weight:bold; text-align :Center; } </STYLE> <SCRIPT language="javascript"> function doWave() { document.getElementById("myDiv").filters[0].phase += 10; status = document.getElementById("myDiv").filters[0].phase ; } </SCRIPT> </HEAD> <BODY OnLoad="window.setInterval('doWave();',100);" ><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5959947\x26blogName\x3dbahar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bahareazady.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bahareazady.blogspot.com/\x26vt\x3d2409747659044886248', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <DIV CLASS="aFilter" id="myDiv">اخرين كلام</DIV> </BODY> </HTML> <$BlogDescription$

اخرين كلام

Friday, July 09, 2004

راز بقای ايران در طول تاريخ بسيار مبهم و در عين حال شگفت اور است بسياری از نوشت های پژوهشگران اين موضوع را خوانده ام و بدرستی بسياری به موقعيت استراتژيک ايران در جهان بعنوان دليلی مهم بر اين موضوع تکيه کرده اند بويژه ارتباط تنگاتگی که اقوام ايرانی ميبايستی با يکديگر برای دفع خطر خارجی داشته باشند که موجوديت هر قوم را نيز در بر بگيرد ولی موجوديت به نظر من هيچگاه کافی نيست انچه از نظر من بعنوان بک ملی گرا مد نظر است فقط خاک ايران عزيز نيست هرچند که من ايران را ايران زمين ميخواهم ولی خاک با خاک تفاوتی ندارد اگر بطوری که از پيش دانسته نشود خاک ايران عزيز را با خاک امريکا يا روسيه يا هر جای ديگر را جلوی شما بگذارند هيچ تفاوتی بين انان نيست
اما پس راز شکوه ايران بويژه در دوران عظمت ان در چيست که ما با اينکه ميليونها کيلومتر از ان اب و خاک دوريم با اينکه عقل و منطق به ما حکم ميکند پی کار خود گيريم و زندگی جديد خويش را هر چند تحميلی است ولی باور کنيم و بپذيريم و نميتوانيم در چيست؟<
ايران برای من يک منطقه جغرافيايی نيست ايران برای من زمزمه چکاچک شمشير ابومسلم خراسانی و صفای حافظ و عشق مولوی است
ايران مرا بياد شرف و غيرت مياندازد هر چند که در اين زمانه دوستان هم را به ثمن البخسی ميفروشند ولی تصور من از ايران و ايرانی سرود مهربانی و عشق است
هماره نامردان را تعدادی معدود ديده ام ولی دلاوران و سرفرازان عشق و دلداگی را کرور کرور
به عرش ميرسم وقتی ميخوانم که اريابرزن که بود
از ته دل به ايرانی بودن خود افتخار ميکنم وقتی نقشه امپراتوری پرشيا را ميبينم و در دل حسرت ميخورم که کجايند نامداران؟
برای من زبان فارسی هرچند که زبان مادری من نيست مثل پاره ای از عسل است افتخار ميکنم که يک کرد ايرانم که اولين امپراطوری جهان را در سرزمين ايران ايجاد کرد
همه تلاش من سر سوزنی تلاش برای بازگردان ان عظمت به سرزمين پرافتخار پارس است ميدانم شايد خواب و خيالی بيش نباشد ولی چه کنم دلم به همين خوش است به همين خواب و خيال که بسيار از بيداری لذت بخش تر است
لااقل پيش وجدان خودم اسوده ام که من در زمانی که بسياری راه کم خطرتر را برگزيدند ولی تن به ذلت ندادم
سرزمين من سرزمين فردوسی است گويا من و او هم درد مشترک داريم زمانی که به رو بدرگاه مقدس پروردگار چنين سرود
تو ای دادگستر جهان افرين
برازنده اسمان وزمين
برانگيز يک مرد ايران نژاد
توانا و برنا و دل پاکزاد
که با نيروی داد و مردانگی
به هوش و به فرهنگ و فرزانگی
کند زنده نام نياکان ما
چو مينو کند خاک ايران ما
اگر فردوسی در ان روزگار ارزوی فقط يک مرد اينچنينی داشت من امروز ارزويم اين است که سرزمين مقدس اذرميدخت پر از بابک ها و اريابرزنها و پور سيناها رازی ها
شود ايران به زنان و مردان اينچنينی امروز بيش از هر زمان ديگری نياز دارد

_______________________________________

Tuesday, July 06, 2004_______________________________________

Monday, July 05, 2004

جاکش ها

جاکش ها
در میان ما جا سازی می کنند
" جاسوس "
در میان ما
جاکش ها
جا به جا
جاسازی می کنند.
غیر قانونی نیست
" نوستالژی "
به یاد روزهای عرق خوری در " مرمر"
" کافه نادری "
" ریویرا" ی قوام السلطنه
خاطرات مدرسه
دانشگاه
کارخانه
روزنامه
همکلاسی
همکار
روی یک نیمکت
در یک اداره
دور یک میز
گرد یک منقل
در یک زمین ورزش
جاکش ها
نبوده ها را عکاسی می کنند
نمی شناسی
ندیده ای
بوده ای اما
در پسِِِِ ِ پشت ِ خاطره ی
قماربازی
کلاشی
پشت هم اندازی
نمی شناسی
نمی شناسی اشان
کافه هایی که تو بیاد نمی آوری
گیلاس هایی که هرگز بالا نبرده ای
همکلاسی هایی که هرگز ندیده ای

مثل ما، با ما می گویند " کار"
مثل ما، با ما می گویند " تضاد"
مثل ما ، با ما می گویند " کارگر"
می گویند " کارخانه "
" کار فرما"
مثل ما .
مشت هایشان را گره می کنند
و می گویند
همه ی آن چیز هایی را که ما می گوییم
دست مان را می فشارند
ـ محکم ـ
" رفیق "
و همراه ما سرود می خوانند
" تنها ما توده ی جهانیم.......... ".

می گویند " ما "
و از ما نیستند
جاکش ها
همه چیز را در میان ما
جاسازی کرده اند

" روزنامه نگار "
" طنز پرداز"
" مقاله نویس "
" نویسنده "
" شاعر"
" آواز خوان"
" هنرپیشه "
" کارگردان"
" نقاش "
" قهرمان "
از همه رقم
جنس شان جور است
کم نمی آورند!

جاکش ها
همه چیز را
در میان ما جاسازی کرده اند.


مینا اسدی

آپریل دوهزار و چهار- استکهلم

_______________________________________

Saturday, July 03, 2004

واقعا اگه فردوسي زنده بود اين روزها چه شعري رو براي ما زمزمه ميكرد ?من ميگم اينو
:
خروشيد و زد دست بر سر ز شاه
كه شاها منم كاوه دادخواه
بده داد من كامدستم دوان
همي نالم از تو به رنج روان
همي برخروشيد و فرياد خواند
جهان را سراسر سوي داد خواند
از ان چرم كه اهنگران پشت پاي
بپوشند هنگام زخم دراي
همان كاوه ان بر سر نيزه كرد
همانگه ز بازار برخواست گرد
خروشان همي رفت نيزه به دست
كه اي نامداران يزدان پرست
كسي كو هواي فريدون كند
سر از بند ضحاك بيرون كند

_______________________________________

Thursday, July 01, 2004

رسم مردان اينه كه از دشمن زبون و شكست خورده ديگر يا به بدي ياد نميكنند يا ديگر حتي از او يادي نميكنند ولي اين اقاي صدام امروز حرفهايي زد كه بسيار جالب بود
جالبترين قسمتش اون قسمتي بود كه درباره كشور عربي كويت كرد و از مردم كويت بنام سگان ياد كرد همه صدام را بخوبي بياد داريم امت عربي خليج عربي همه چي و همه كس عربي ويژگي او بود سردار قادسيه او بود خلاصه تار و پود اين ادم بر اساس عرب و عربيسم پايه ريزي شده به حرفهاش هم كاملا اعتقاد داره هنوز هم تو دادگاه با اينكه ترس و حشت از چشمهاش خونده ميشه ولي وقتي پاي عقيدش كه ميرسه محكم حرف دلش رو ميزنه اين جناب صدام 30 سال رهبر مهمترين كشور عربي بعد از مصر بوده خوب عربها رو ميشناسه وقتي ميگه سگ به نظر من بايد درباره اين حرف خوب فكر كرد

_______________________________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

general

Favorite Links:
LOGO


Blogroll Me! Archives: